ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Webdesign Toooke

1. Alle verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden conform de algemene en bijzondere voorwaarden welke de klant een kopie van ontvangen heeft.

2. De aanbiedingen worden gedaan zonder verbintenis wat de leverings- en uitvoeringsdata betreft, die steeds bij benadering worden opgegeven.

3. Onze facturen zijn betaalbaar te Gavere, op 15 dagen na factuurdatum. Iedere factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een wettelijke intrest van 8% per jaar tot volledige betaling. Ingeval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag, ten gevolge van nalatigheid en zonder ernstige redenen, wordt het bedrag na ingebrekestelling van rechtswege vermeerderd met 8% met een minimum van 25 EUR als conventioneel strafbeding en overeengekomen schadevergoeding voor administratiekosten aan het bedrijf veroorzaakt, zonder dat die betaling een beletsel vormt voor de eventuele toepassing van art. 1244 B.W. ten gunste van de schuldenaar.

4. Ale innings- en protestkosten van een aanvaarde of niet aanvaarde wissel vallen ten laste van de klant. Het aanbieden van wissels wijzigt de plaats van betaling niet. Bij het trekken van een wissel zien wij daarenboven van geen enkel van bovenvermelde voorwaarden af en het trekken van een wissel geldt nooit als schuldvernieuwing.

5. Eventuele klachten dienen schriftelijk en binnen de 8 dagen aan het adres, vermeld op deze factuur, gestuurd te worden met een duidelijke omschrijving van de gebreken. Op basis van deze omschrijving moet men in staat zijn om volledige kennis te nemen van de zaak. Wanneer dit niet het geval is, zal de klacht niet worden aanvaard.

6. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor de regio Gavere (naar gelang het geval gaat het dus over het Vredegerecht, de Rechtbank van Koophandel en de Rechtbank van Eerste Aanleg). Dit geldt ook wanneer wissels worden getrokken op de klant. Van die rechtsbevoegdheidsclausule van de rechtbanken kan slechts door een beslissing van de verkoper vrijwillig worden afgeweken.

Deel ons op >>

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on email
Email

© 2020 Webdesign Toooke